VEIKLOS APRAŠYMAS

UAB SERTIS pagrindinės veiklos yra pastatų energinio naudingumo įvertinimas ir pastatų sertifikavimas, pastatų termoviziniai tyrimai, teismo ekspertizė ir konsultavimas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų termoviziniai tyrimai – šilumos praradimo vietų nustatymas, drėgmės kaupimosi vietų nustatymas, grindinio šildymo diagnostika, šalčio tiltelių aptikimas, defektų nustatymas termovizoriaus pagalba.

Teismo ekspertizė ir konsultavimas. Teismo ekspertas, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą konsultuoja teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos klausimais.

PASTATŲ DIAGNOSTIKA

Pastatų fizinės būklės termovizinio tyrimo sritys:

 • Naujų pastatų inspekcija
 • Atitikimo reikalavimams tikrinimas
 • Kokybės užtikrinimas
 • Rekonstrukcijų planavimas
 • Defektų aptikimas ir jų šalinimas

Jei perkate, parduodate pastatą ar patalpas termovizijos pagalba galima atrasti paslėptas problemas, defektus, kurių gali nežinoti net pardavėjas. 
Netgi nauji namai, gali turėti defektų, jų šilumos nuostoliai brangina eksploatacines išlaidas. 
Naudojant infraraudonosios spinduliuotės technologiją randami paslėpti defektai, kurie nėra matomi paprasta akimi atliekant pastatų apžiūras. Tai vandens skverbties į stogą vieta, izoliacijos defektai, santechnikos nutekėjimas, ortakių ir kitos su izoliacija susijusios problemos. Ankstyva diagnostika, defektų nustatymas ankstyvoje stadijoje užtikrina savalaikį remontą, esant mažiausioms išlaidoms.

ELEKTROS GRANDINIŲ PATIKRINIMAS

Termografiniai tyrimai gali būti panaudoti siekiant nustatyti temperatūros pokyčius, leidžiančius aptikti elektros įrenginių gedimus.
Standartinėmis sąlygomis, termografinis vaizdas gali padėti aptikti elektros sistemų neįprastai karštas vietas, elektros jungčių arba jų komponentų defektus.
Aptinkami skirstomųjų laidų, skydų, kontaktų, transformatorių defektai ir gedimai.

MECHANINIŲ SISTEMŲ PATIKRINIMAI

Termografinis tyrimas leidžia nustatyti variklių, boilerių, katilinių, gedimus, aptikti oro vamzdynų sistemos nuotėkį.
Mechaninių sistemų termografinėse nuotraukose galima aptikti vietas, kuriose atsiradusi trintis ir dėl to įranga pradeda žlugti. Tikrinami visi mechaniniai įrenginiai, įskaitant kaminus, ventiliacijos angas, ventiliatorius.

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo privalomumas nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 431 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą;
 • užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės;
 • parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas);
 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Energinio naudingumo sertifikavimas neprivalomas ir minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 431 straipsnio 2 dalyje išvardytiems pastatams:

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • nešildomiems pastatams.

Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

Minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus nustato statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas “.

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMAI

Naujai pastatytų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, o, kai minėti dokumentai neprivalomi, – projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena (kai projektavimas atliekamas rangos būdu)

 

statybos darbai pradėti yra po 2006 m. sausio 4 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi 

statybos darbai pradėti yra energinio naudingumo klasė turi būti
po 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip B
po 2016 m. sausio 1 d. ne žemesnė kaip A
po 2018 m. sausio 1 d. ne žemesnė kaip A+.
po 2021 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip A++.
 

Pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi

statybos darbai pradėti energinio naudingumo klasė turi būti
iki 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip D
po 2014 m. sausio 1 d., ne žemesnė kaip C
   

TEISMO EKSPERTO KONSULTAVIMAS

Sutartiniais pagrindais teismo ekspertas teikia konsultacijas, vertinimus ir rekomendacijas teritorijų planavimo, projektavimo, statinio inžineriniais klausimais.

Teismo ekspertas – asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą PDF.png.

Teismo ekspertų statusą, kvalifikacinius reikalavimus teismo ekspertams, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarką, specialių žinių panaudojimo atliekant teismo ekspertizes sąlygas bei tvarką ir reikalavimus teismo ekspertizės aktui nustatoLietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas.

Kontaktai

UAB "Sertis"
Įmonės kodas 301541780

Adresas korespondencijai

Angelavos g. 33
LT–06280 Vilnius
tel. +370 614 35609
el. paštas: